Duodenoscope (1)

عمل دئودنوسکوپی عملی است برای بررسی اثنی عشر ،نمونه برداری از بافت یا کواگولاسیون موضعی که به وسیله دستگاه دئودنوسکوپ انجام می شود. در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از این دستگاه را مشاهده خواهید کرد.

Duodenoscope (2)

Duodenoscope (3)

Duodenoscope (4)

Duodenoscope (5)

Duodenoscope (6)

 

 

Duodenoscope (8)

Duodenoscope (9)

Duodenoscope (10)

Duodenoscope (11)

Duodenoscope (12)

Duodenoscope (13)

Duodenoscope (14)

Duodenoscope (15)