Color-Doppler-Ultrasound-System (1)

دستگاه داپلر رنگی اولتراسوند یکی از دستگاه های تصویر برداری است که جهت تشخیص آنتوز عروقی ،آشکارسازی پرفیوژن ارگانها ،بررسی عروقی تومورها ،ارزیابی آنوریسم ،آزمایش محدوده های بزرگ عروق ،تصویر برداری از عروق کاربرد دارد. در ادامه تصاویری از این دستگاه را مشاهده نمایید.

Color-Doppler-Ultrasound-System (2)

Color-Doppler-Ultrasound-System (3)

Color-Doppler-Ultrasound-System (4)

Color-Doppler-Ultrasound-System (5)

Color-Doppler-Ultrasound-System (6)

Color-Doppler-Ultrasound-System (7)

Color-Doppler-Ultrasound-System (8)

Color-Doppler-Ultrasound-System (9)

Color-Doppler-Ultrasound-System (10)

Color-Doppler-Ultrasound-System (11)

Color-Doppler-Ultrasound-System (12)

Color-Doppler-Ultrasound-System (13)

Color-Doppler-Ultrasound-System (14)

Color-Doppler-Ultrasound-System (15)