Artificial heart valves (1)

دریچه مصنوعی قلب دریچه هایی هستند که به صورت مصنوعی و با مواد مختلف ساخته می شود و یه جای پوست و قسمت آسیب دیده از دریچه های قلبی قرار می گیرد. در ادامه مطلب انواع مختلفی از دریچه های مختلف را مشاهده نمایید.

Artificial heart valves (1)

Artificial heart valves (2)

Artificial heart valves (3)

Artificial heart valves (4)

Artificial heart valves (5)

Artificial heart valves (6)

Artificial heart valves (7)

Artificial heart valves (8)

Artificial heart valves (9)

Artificial heart valves (10)

Artificial heart valves (11)

Artificial heart valves (12)

Artificial heart valves (13)

Artificial heart valves (14)