Nebulizer (1)

دستگاه نبولایزر یا بخور تنفسی دستگاهی است که برای فراهم آوردن داروهایی به شکل بخار در محیط و یا رطوبت به راه  هوایی هستند کاربرد دارد.این دستگاه بخار را در فاز مایع فراهم کرده و عموماً آن را با استفاده از یک ماسک استفاده میکنند.در ادامه به تصاویری از این دستگاه توجه نمایید.

Nebulizer (2)

Nebulizer (3)

Nebulizer (4)

Nebulizer (5)

Nebulizer (6)

Nebulizer (7)

Nebulizer (8)

Nebulizer (9)

Nebulizer (10)

Nebulizer (11)

Nebulizer (12)

Nebulizer (13)

Nebulizer (14)

 

Nebulizer (15)