infrared-thermometer (1)

دماسنج مادون قرمز نوعی از ترمومتر(دماسنج)های الکترونیکی هستند که دما را با شدت نشر اشعه مادون قرمز اندازه گیری می کنند و نتیجه را به صورت عدد رویصفحه نمایش می دهند. در ادامه همین مطلب تصاویری ازین مدل های مختلف دستگاه مشاهده نمایید.

infrared-thermometer (2)

infrared-thermometer (3)

infrared-thermometer (4)

infrared-thermometer (5)

infrared-thermometer (6)

infrared-thermometer (7)

infrared-thermometer (8)

infrared-thermometer (9)

infrared-thermometer (10)

infrared-thermometer (11)

infrared-thermometer (12)

infrared-thermometer (13)

infrared-thermometer (14)

infrared-thermometer (15)