doctor-1

در بیماران آسمی کم غذایی واقعا سودمند است افراد اغلب تمایل به خوراک زیاد و استراحت کم دارند و این حالتی است که موجب فشار روحی می شود . غذاهای ما اغلب متعدد و متنوع است . مصرف غذا دوبار در روز کافی است . بیماران آسمی به علت مصرف طولانی داروهای مختلف دچار اختلال تعادل هستند . روزه( کم غذایی) بهترین شیوه  برای رفع این مشکل است . ما روزه چهل شبانه روز نداریم اما امساک در غذا زیان اور نیست بلکه به برنامه تدریجی و آرام است که به منظور برقراری حالت عادی بدن تنظیم شده است . بیماران آسمی متوجه خواهند شد که کم غذایی به ویژه هنگام حمله تنگی نفس اثرات مناسب دارد و موجب خروج مقدار زیادی خلط از ریه می شود و به انها اجازه می دهد تا بتوانند به طور آزاد و لا تلاش کم تر نفس بکشند