dialysis equipment (1)

تجهیزات دیالیز دستگاه هایی هستند که در هنگام نارسایی کلیه ها یونها ومواد نمکی را از جریان خون بر می دارند و نقش کلیه در بدن را انجام می دهند. در ادامه همین مطلب تصاویری از تجهیزات دیالیز را مشاهده نمایید.

dialysis equipment (1)

dialysis equipment (2)

dialysis equipment (3)

dialysis equipment (4)

dialysis equipment (5)

dialysis equipment (6)

dialysis equipment (7)

dialysis equipment (8)

dialysis equipment (9)

dialysis equipment (10)

dialysis equipment (11)

dialysis equipment (12)

dialysis equipment (13)

dialysis equipment (14)