refractometer (1)

دستگاه رفراکتومتر وسیله و دستگاهی است که با توجه به غلظت و انحراف شکست نور میزان وزن مخصوص نمونه وارده شده به آن را اندازه گیری می کند. در ادامه تصاویری از نوع دستی این دستگاه را مشاهده نمایید

refractometer (2)

refractometer (3)

refractometer (4)

refractometer (5)

refractometer (6)

refractometer (7)

refractometer (8)

refractometer (9)

refractometer (10)

refractometer (11)

refractometer (12)

refractometer (13)

refractometer (14)