refractometer (1)

دستگاه رفراکتومتر وسیله و دستگاهی است که با توجه به غلظت و انحراف شکست نور میزان وزن مخصوص نمونه وارده شده به آن را اندازه گیری می کند. در ادامه تصاویری از نوع دستی این دستگاه را مشاهده نمایید

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

refractometer (2)

refractometer (3)

refractometer (4)

refractometer (5)

refractometer (6)

refractometer (7)

refractometer (8)

refractometer (9)

refractometer (10)

refractometer (11)

refractometer (12)

refractometer (13)

refractometer (14)