Portable X-ray (1)

دستگاه رادیوگرافی پرتابل یکی از دستگاه های تصویربرداری با اشعه ایکس است که به منظور انجام تصویربرداری رادیوگرافیک در بیمارانی که نمی توانند به بخش رادیولوژی منتقل شوند مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه مطلب تصاویری از این دستگاه را مشاهده خواهید کرد.

Portable X-ray (1)

Portable X-ray (2)

Portable X-ray (4)

Portable X-ray (5)

Portable X-ray (6)

Portable X-ray (7)

Portable X-ray (8)

Portable X-ray (9)

Portable X-ray (10)

Portable X-ray (11)

Portable X-ray (12)

Portable X-ray (13)

Portable X-ray (14)

Portable X-ray (3)