fish

کشفیات  بوجود آمده از تحقیقی در دانشگاه میچیگان نشان داد که قرار گیری در معرض جیوه برای مثال از غذاهای دریایی بخصوص در دوران باروری  می تواند خطر ابتلا به بیماری های اتوایمن را افزایش دهد. جیوه- حتی در مقادیر کم که بی خطر در نظر گرفته می شود- می تواند موجب افزایش احتمال  ابتلا به بیماری های اتوایمن شود.  بیماری های اتوایمن، بیماری هایی هستند که در آن ها سیستم ایمنی به اشتباه سلول های سالم را مورد تهاجم قرار می دهد. به طور معمول، بیماری های اتو ایمن در زنان شایع تر است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله،دکترEmily Somers ؛ ” من حس خوبی در مورد شیوع زیاد بیماری های اتوایمن ندارم. بسیاری از موارد را نمی توان از طریق ژنتیک جواب داد، بنابراین ما اعتقاد داریم که مطالعه عوامل محیطی در شناخت چگونگی بروز بیماری های اتوایمن بسیار مؤثر است.” بیماری های اتوایمن – مثل بیماری التهابی روده، لوپوس، سندرم شوگرن، روماتوئید آرتریت و مالتیپل اسکلروزیس، یکی از 10 علت مرگ ومیر در سرتاسر دنیا و در میان زنان بشمار می روند. محققین در این مطالعه داده های زنان در دامنه سنی 16 تا 49 سال را در مدت زمان بین سال های 1999 تا 2004 بررسی کردند. یافته های حاصل ا زاین مطالعه نشان داد که قرار گیری در معرض جیوه با ابتلا به بیماری های اتوایمن همبستگی دارد. محققین بر این اساس پیشنهاد کردند، زنان به ویژه در سنین باروری باید در مورد نوع ماهی مصرفی خود محتاط باشند. مقاله مرتبط با این مطالعه درEnvironmental Health Perspectives  منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir