group of scientists working at the laboratory

وزن بدن می تواند بروی الگوهای پیرایش پس از رونویسی یا alternative splicingدر تعدادی از ژنهای مرتبط با دیابت نوع 2 تأثیر گذارد. این یافته ها دانشمندان را به بهبود درمانهای دیابت نوع 2 و چاقی امیدوار کرده است.

پیرایش جایگزین فرآیندی است که در آن کدهای DNAبرای بیش از یک پروتئین استفاده می شوند هنگامیکه این فرآیند دچار اشکال می گردد اغلب موجب بروز اختلالات ژنتیکی شده و معمولاً بیماری  به دلیل تغییرات عجیب ایجاد شده در پیرایش جایگزین یا alternative splicingپس از رونویسی ظاهر می شود.

دراین تحقیق که توسط محققان بخش تغذیه ی بالینی دانشگاه فنلاند شرقی انجام شد، دانشمندان دریافتند  چاقی موجب ایجاد تغییر در الگوی اسپلایسینگ  ژن TCF7L2و INSRمی شود. این اختلال می تواند از عملکرد انسولین  ممانعت  کند، درنتیجه خطر ابتلا به  دیابت نوع  2 افزایش می یابد. اما تغییرات ایجاد شده در الگوی اسپلایسینگ می تواند با تغییرات رژیم غذایی یا جراحی معکوس شود.

محققان همچنین سایر ژنهایی را که توسط وزن بدن تنظیم می شوند نظیر MSH5در چربیهای زیرپوستی را شناسایی کردند. نمایه ی توده ی بدنی (BMI)نیز با الگوی اسپلایسینگ ژنهایTRA2B و BAG6درارتباط می باشد.

 با درک چگونگی تأثیر وزن بر فرآیند alternative splicingمحققان می توانند درمانهای جدید و موثرتری برای چاقی و دیابت نوع 2 بیابند و یا حداقل روشهای تشخیص را بهبود بخشند.

 این یافته ها درمجله ی Diabetes, Diabetologia, and Adipocyteمنتشر شد.

 

منبع : diabetestma.org