lose-weight-sleep

عوامل موثر بر مصرف موادغذایی همچنان یکی از موضوعات داغ مورد بحث وتحقیق است. بر اساس  نتایج مقاله ی جدیدی که در مجله ی SAGEمجله ی روانشناسی سلامت  یا JHPمنتشر شده است اختلال در الگوی خواب می تواند یکی از عوامل مصرف بیش از حد مواد غذایی باشد که خود منجر به آسیب های درازمدت مزمن برسلامت بالغین وکودکان می گردد.

دراین تحقیق دانشمندان به بررسی چگونگی تأثیر خواب بد – چیزی که میلیونها نفر درسراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است- برعادات غذایی و رفتارها پرداختند. تأثیر خواب بد شبانه براختلال درانجام  وظایف افراد در طول روز بخوبی شناخته شده است اما تاکنون کمتر به مسئله اختلال خواب و تأثیر آن برانتخاب مواد غذایی و میزان مصرف مواد غذایی پرداخته شده است.

مصرف مواد غذایی در بسیاری از مشکلات مزمن سلامت مانند چاقی، دیابت و بیماری قلبی نقش دارد و غالباً رژیم غذایی یکی از اهداف درمانی به منظور جلوگیری از آغاز چنین بیماریهایی است.

با این حال دانشمندان درباره ی مکانیزیم های ارتباط اختلال درالگوی خواب و افزایش مصرف مواد غذایی اطلاعات کمی در اختیار دارند. در این تحقیق  دانشمندان به منظور ابداع مداخلات پیشگیرانه و درمانی برای بیماریهای مزمن مرتبط با خوردن بیش از حد مواد غذایی به بررسی مکانیزیم ارتباط اختلال در خواب با پرخوری و انتخاب مواد غذایی پرداختند.

محققان دانشگاه Nebraskaدر آمریکا می گویند: مصرف غذا توسط عوامل بیولوژیکی، عاطفی، شناختی وزیست محیطی کنترل می شود. اگر چه رژیم غذایی در درمان اختلالات مزمن مرتبط  با مصرف مواد غذایی مهم می باشد اما با بررسی دقیق تر متوجه می شویم باید  از چگونگی تأثیر خواب بر این عوامل آگاه شویم.

دکتر Lundahlو دکتر Nelsonمی گویند: این مکانیزم ها به شدت تحت تأثیر الگوهای خواب قرار گرفته و تغییر می کنند. برای مثال پس از یک خواب شبانه ی بد، هورمون کنترل اشتها تحت تأثیر قرار می گیرد، استرس های احساسی بیشتر شده و فرد تمایل به مصرف غذای بیشتری برای جبران فقدان انرژی خود دارد و تکانشگری در فرد افزایش می یابد(فرد بدون اراده و بدون فکر قبلی عمل می کند)، تمام این موارد بروی مقدارغذایی که فرد درطول روز مصرف می کند، تأثیر می گذارد.

آنها درنتیجه گیری  خود ابراز می دارند: روانشناسان سلامت باید از ارتباط خواب و مصرف مواد غذایی آگاه باشند و درتلاش برای تغییر رفتارهای غذایی حتماً باید به الگوی خواب افراد توجه شود.

دکتر Marksسردبیر مجله ی JHPمی گوید: این تحقیق اشارات مهمی  برای بیماریهایی که  اغلب با مداخلات تغذیه ای قابل درمان هستند، ارائه داده است. این نتایج نشان می دهد باید مکانیسم های زیر بنایی مصرف موادغذایی بررسی شوند. یافته های این تحقیق برای افرادیکه  از کم خوابی رنج می برند بسیار مهم است، این افراد  باید با دقت بیشتری به کیفیت  و کمیت مواد غذایی که درطول روز مصرف می کنند، توجه نمایند.

منبع : diabetestma.org