focus

ما برای انجام هر کاری فقط و فقط باید باید به همان کار افکار و ذهن خود را با دقت معطوف و متمرکز کنیم . بدیهی است میزان موفقیت در انجام اهداف مورد نظر از لحاظ کمی و کیفی بستگی به درجه چگونگی دقت و تمرکز ذهنی و فکری انسان دارد . مثلا در مورد کر کردن غذا خوردن دیدن سخن گفتن شنیدن مطالعه کردن فقط و فقط باید ذهن خود را برای انجام همان کار مورد نظر آن هم در ظرف زمانی و ظرایط مکانی خودش متمرکز نماییم .
اگر تکه کاغذی را فاصله معین در زیر ذره بین و در مقابل نور افتاب لحظاتی نگه دارید مشاهده خواهید کردید که بر اثر حرارت تولید شده می شوزد . این امر بخاطر آن است که پرو نور پراکنده آفتاب بر حول نقطه کانون ذره بین متراکم و متمرکز می شود و تاثیر خود را نشان می دهد . لذا شما هم می توانید برای جلوگیری از  پراکندگی فکری ، تنها هدف و کار مثبت مورد نظر را در نقطه کانونی ذهنی خود تجسم و متمرکز کنید تا مطابق دلخواه هدف تحقق یابد. – افرادی که دارای افکار و ذهن آشفته هستند هرگز در امور کسب و کار و زندگانی خویش موفق و خوشبخت نمی شوند و همواره دستخوش انفعال سرخوردگی یاس و عقده های حقارت می شود و بالعکس اشخاصی که در عرصه جهانی در قله های موفقیت بصورت اسطوره در می آیند به راز تمرکز فکر واقف بوده اند .
عدم تمرکز فکری و آشفتگی ذهنی اصولا منشا درونی و یا بیرونی و یا هر دو عامل را شامل می شود . بخشی از منشا درونی مربوط به حساسیت ها و هیجانات و افسردگی ها می باشد . لکن بخشی از منشا بیرونی ضعف و یا عدم تمرکز ذهنی مربوط به آثار محیط اطراف و یا خارج از آن است که به صورت انرژی و امواج وارد شبکه ضمیر ناخود آگاه می شود و اثر خود را بر جا می گذارد و موجبات حواس پرتی و اختلال در نظم فکر و ذهن ما را فراهم می سازد  لذا هر چقدر میزان تبعات التهاب آمیز درونی و بیرون انسان کاهش یاید به همان میزان از نظر کمی و کیفی تمرکز فکر و ذهن قوی تر و بهتر خواهد شد .