focus-and-concentration

اصولا عادات بخش مهمی از ساختار شخصیتی تشکیل می دهد . بنابراین اگر خود را به عادات مفید و سازنده مقید کنیم متحول و موفق می شویم . در این راستا در جهت تقویت و افزایش تمرکز باید از قانون تخلیه بازدهنی استفاده کنیم ، یعنی خود را ملزم به عادت نوشتن کنیم و تراوشات فکری و احساسی که دائما وارد شبکه ذهن ما می شود بر روی کاغذ با نوشتن آن منتقل کنیم و این امر موجبات آرامش و تقویت تمرکز ذهن ما می شود .
از ابتدا باید به ضمیر باطن خود پیام مثبت و محکمی مبنی بر اینکه از تمرکز فکر و ذهن خوبی برخوردار هستید مستمرا القا کنید . البته یکی از راههای تحقق این امر این است که انجام هر کار فیزیکی و فکری باید از نقطه ساده شروع شود که قال فهم درک و حصول باشد تا موجب تقویت بیشتر اعتماد بنفس گردد  و بالعکس اگر انجام مورد نظر از نقطه سنگین و غامض شروع شود موجب نا امیدی و انفعال شده و از طرفی به اعتماد بنفس ویژه در زمینه تمرکز  فکر لطمه می سازد .

اصولا میان  تمرکز فکری ذهنی انسان می تواند بستگی به در جه کمی و کیفی اشتیاق آن کار مورد نظر داشته باشد موقعی که شما با شدت علاقه موضوعی را مطالعه می کنید ، اگر چند دقیقه بخواهید استراحت کنید ممکن است ذهن شما منحرف و مشوش شود بهتر است بعد از چند دقیقه استراحت ذهن خویش را فورا روی موضوع دیگری که مورد علاقه شماست تنها دقایقی معطوف و متمرکز سازید و سپس بار دیگر به همان موضوع اول رجعت و تمرکز کنید . یعنی به جای استراحت موضوع را موقتا دقایقی تغییر دهید زیرا آغاز مجدد  مطالعه بعد از استراحت معمولا حواس را پرت کرده و تا آمادگی و گرم شدن مجدد موجب صرف وقت زیاد می شود .