MentalTraining

روزانه سعی کنید ساعتی را به منظور تقویت تمرکز ذهنی و آرامش فکری  به مراقبه و تنفس عمیق اختصاص دهید . در این تمرینات می توانید  حرارت و اشتیاق و انگیزه را درباره تحقق بخشیدن هدف معین خود همواره با تجسم و تمرکز فکر تقویت نمایید تا موفق باشید زیرا اشتیاق و اعتماد بنفس از مهم ترین عوامل برای تقویت  تمرکز است .
افراد هنگام مطالعه گاهی به کلمه ای برخود می کنند که آن کلمه تداعی کننده برخی از مشاهدات و خاطرات او می شود و این امر باعث درون گرایی و منازعات ذهنی او می گردد و با توقف نا خود آگاه او ساعت ها چشم به دامن کلمه دوخته و به حالت مبهوات وقت و انرژی به هدر می رود و نوعی خستگی ذهنی و روحی و انفعال حاصل می شود . بدیهی است که تا زمانی که موضوع بی ربط ناخواسته وارده را در حین مطالعه و یا انجام کار مورد نظر یادداشت نکنیم همچنان ابقای بار سنگین آن موجبات مزاحمت و آشفتگی ذهن را فراهم می سازد .

برای علاج این از هم گسستگی  ذهنی توصیه می شود که همواره یک دفترچه یادداشت و قلم به عنوان یادداشت درمانی همراه داشته باشید . به محض این که هر عاملی بصورت نامرئی بخواهید بدون اجازه در شبکه ذهنی شما رخنه می کند و موجب اختلال گردد فورا ان را در دفترچه یادداشت کنید تا بدین وسیله اتاق ذهنی شما از انباشته شدن بار افکار بی ربط و مزاحم تخلیه کرده و خود را خلاص کنید پس از تمام مطالعه و کار در دست انجام در فرصت مناسب به نکات یادداشت شده رجوع کرده آن دسته از افکار هزیانی بی ربط و مخدوش را محو و پاک کرده لکن آن دسته از افکار مثبت و سازنده که قابل پیگیری است در دستور کار اجرائی خود قرار دهید