فلوراید چه اهمیتی در سلامت انسان دارد؟

 

در این بخش پاسخ این سوال را می دهیم که فلوراید چه اهمیتی در سلامت انسان دارد؟ بررسی های انجام شده نشان داده است که میزان پوسیدگی دندانی در بین مردم مناطقی که آب آشامیدنی آنها فلوراید کافی دارد، بمیزان قابل توجه کمتر است. بنابراین اهمیت عمده فلوراید در کاهش ایجاد پوسیدگی های دندانی است.