Writing

انباشته های ذهنی که گاهی سنگین آن جنبه ایذایی دارد اصولا با عمل نوشتن بر روی کاغذ تخلیه می شود و با ایجاد خلا ذهنی ، احساس آرامش و تمرکز فکر می کنیم چرا که عمل خلا و خالی شدن آمادگی برای جذب و دریافت را هموار می سازد . تا ظرف خالی نشود پر نمی گردد زیرا قانون خلا همیشه آمادگی و استعداد  جذب را در پی دارد .
اصولا نگارش موجب آرامش و تقویت تمرکز ذهنی و حافظه می شود چون عمل نوشتن نوعی حرکت است که مطالب را به صورت حسی و عینی و تصویری بهتر به حافظه می سپارد .
از نظر روانی عمل نوشتن باعث کاهش اضطراب و وسواس ذهنی می شود . هنگامی مکه مطالب و موضوعات موجود از اتاق ذهن به صفحه کاغذ منعکس و ثبت می گردد دیگر فراموش نمی شود . لذا همین امر سبب آرامش و نیز تحکم تمرکز ذهن می گردد. : هنگام مطالعه کاغذ و قلم را آماده در دست داشته باشید که از آنچه می خوانید برداشت درک و نظر خود را یادداشت کنید و یا بر حاشیه کتاب نظریه خود را بنویسید