Women's eye - looking forward. Isolated on white.

ابتدا چشمان خود را ببندید و 12 نفس عمیق توام با تمرکز از بینی بکشید پس از لحظاتی حبس نفس آنگاه از راه دهان عمل بازدم را آهسته انجام دهید .
سپس در همین اثنا تصویر سازی ذهنی خود را در بهشت سرسبز طبیعت و در کنار ساحل امواج دریا مجسم و احساس کیند .
یا ذهن خود به تک تک عضلات بدن خویش به ترتیب پای راست پای چپ دست راست دست چپ دست راست دست چپ شکم و کمر و سینه فرمان دهید که شل و راحت شود .
پس از 15 دقیقه چند تنفس عمیق بکشید چشم ها را باز کرده و دست ها و پاهای خود را آرام حرکت داده و بسیار آرام از جای خود برخیزید . این تمرینات سه بار در روز قبل از صرف غذا صبح ها ظهر ها و شبها هنگام خواب مناسب است .