Self-Confidence

باید یقین داشته باشیم که با اعتماد به نفس می توانیم قدرت تمرکز خود را ارتقا و بهبود بخشیم و هیچ گونه احساس ضعف و تزلزلی نسبت به وضعیت و تزلزلی نسبت به وضعیت تمرکز ذهن خود نداریم ، لذا هرگز نباید بخود تلقین کنیم که ما وارث یک سری از بیماری های روحی مانند ضعف تمرکز ذهنی و فکری هستیم.
در موثع مطالعه هر گونه عوامل و اسباب حوتس پرتی مانند رادیو تلویزیون ، گوشی و … غیره باید حذف می شود و سکوت حاکم گردد تا شرایط تمرکز ذهن از نظر کمی و کیفی مساعد تر باشد .
هنگامی که از مطالعه خسته شدید ناگهان از آن منقطع نکینید بلکه بعد از یک استراحت به مطالعه مطلب جدید بپردازید و از پرداختن به مطالعه دو موضوع مشابه به طور هم زملن خود داری کنید . در ضمن همواه زان و مکان مطالعه خود را به صورت منظم تنظیم کنید و هیچ گاه قطع نکنید .
موقعی که شما با علاقه مندی زیاد موضوعی را مطالعه می کنید در صورتی که بخواهد دقایقی استراحت کنید ممکن است ذهن شما منحرف و مشوش شود لذا بهتر است بعد از چند لحظه توقف فورا روی موضوع دیگری که مورد علاقه است بپردازید سپس بار دیگر به موضوع اول رجعت کرده و تمرکز کنید .
هر موردی که موجب انحراف و حواس پرتی و عدم تمرکز فکری شما نسبت به موضوع و کار مورد نظر را فراهم می سازد . فهرست وار آنها را بر روی کاغذ جداگانه یادداشت کنید تا با خلا محفظه ذهنی به آرامش مقطعی نایل شوید و این امر شرایط تمدید قوای تمرکز ذهن ولو بطور مقطعی ایجاد می کند .
همه انسان ها از استعداد بالقوه تمرکز برخوردارند لکن غالبا از کشف و تقویت آن غافل هستند لذا تقویت اعتماد بنفس خودباوری مثبت انگیزه کافی اراده راسخ از خصوصیاتی که ذخن را ارتقا می بخشد .
برخورداری از انضباط نظم ترتیب برنامه ریزی در کلیه امور کسب و کار و زندگی می تواند در پرورش تقویت و ارتقا تمرکز ذهن موثر باشد .