Psychology1

برای کشف و استخراج نقاط مثبت ذهنی خویش خود را روانکاوی کنیم و از خود پرسش کرده که چگونه شخصیتی هستیم . ممکن است ابتدا ذهن منفی ما با فغان  بگوید : ( تمرکز فکری ندارم ، ذهنم پریشان و آشفته است ، قادر به انجام هیچ کاری نیستم ، عصبی و پرخاشگر هستم ) لکن وقتی که از ذهن مثبت خویش سوال می کنم مسلما براساس جنبه های مثبت و درخشان چنین پاسخ می دهد : ( از تمرکز ذهنی برخوردارم ، احساس رضایت و شعف از خود دارم ، جسم و جانم سالم است )
هرگز ذهن خود را با تلقینات منفی و مسموم دچار پریشانی و پراکندگی نسازیم زیرا ذهن مشوش قادر به حل مشکلات نیوده و باعث بروز ناراحتی های روحی مانند اضطراب عصبیت و عقب افتادگی را به همراه خواهد داشت .
هر شبانه روز از خداوند مکررا بخواهیم که ما را از شر هر گونه وابستگی دلبستگی و چسبندگی عاطفی و مادی نسبت به افراد نالکیت به پول شهوت غضب نفرت کینه انتقام و عقده های مزمن گذشته برهاند تا رها و آزاد شویم .
قانون رهایی و نجات از وابستگی و دل بستگی های ظاهری چسبندگی عاطفی و احساسات افراطی موجبات آرامش رشد توانگری و تقویت نیروی تمرکز ذهنی را فراهم می سازد .
66- عادات و صفات تیره اخلاقی مانند بخل ، حسادت نفرت و کینه و انتقام جویی خشم و عصبیت باعث آشفتگی روحی و پراکندگی ذهن می شود . لذا با پاک کردن این عادات تیره از ضمیر باطن موجبات آرامش روح و تقویت نیروی تمرکز ذهن خویش را فراهم می سازیم .