Psychology

اجرای قانون خلا با پالایش درونی مبتنی بر دو روش است :
الف : حذف اشتباهات خطاها و تصحیح روش و نیز جبران آن با انجام کارهای نیک
ب : توکل به خدا و برای رضای او عفو گذشت را در پیش گرفته و بخشش تا رها و آزاد شدن باطنی و ملکوتی نائل گردیدن .
68- براساس قانون بخشایش می بخشیم تا بخشیده شویم .همه اشخاصی که مرا به نوعی اذیت و ناراحت کرده اند و هر انچه در گذشته بر من تلخ کام و آزار دهنده بود قلبا رها کرده ام و بخشیدم . بنابراین در سایه آرامش روحی خود دارای قدرت تمرکز ذهن هستم .
69- هر گاه مشکلات و موانعی در سر راه پیشرفت کار در عرصه های مختلف پیش بیایید و  موجبات ناراحتی روحی پریشانی قکری گردد باید اگاهانه علت آن را جستجو کنیم سپس درباره علت و علل پیدایش آن تمعل کنیم تا  با کشف آن دریابیم که چه چیزی را ببخشیم و یا چه شرایطی را باید با شکیبایی و صوبری تحمل کنیم تا بدین وسیله معضلات و موانع پیش آمده حل و فصل شوند و از سر راه خارج شود و ما به آرامش و سکون ذهنی آرام با قدرت مهار تمرکز نائل شویم .
70-اشخاصی که از تمرکز ذهنی قوی برخوردارند موفقیت های شگفت انگیزی بدست می آورند زیرا ذهن با قدرت تمرکز دارای ظرفیت و کفایت انجام انواع کارهای بزرگ را دارد لکن شخصی که فاقد نیروی تمرکز ذهنی است هنگام انجام هر کاری نیروی ذهنی به نقاط دیگر معطوف شده و در نتیجه اشتباه و خطا بسیاری در کار پیش می آد و ترمیم و جبران آن خطاها علاوه بر صرف وقت و انرژی بسیار در کار پیش می آید و ترمیم و جبران ان خطاها علاوه بر صرف وقت و انرژی بیشتر موجب اذیت روحی می شود . بدیهی است لذت حاصل از کاری که با تمرکز انجام ود با رضایت حاصل از انجام اموری که بدون تمرکز صورت می گیرند قابل مقایسه نیست .
71-انواع اعتیاد ها مانند مصرف دخانیات مواد مخدر الکل و انجام تفریحات ناسالم مانند قمار بازی و هوس رانی های مخرب و نیز افراط در هر گونه وابستگی عاطفی و تعلق دنیوی از آفات تمرکز ذهن است که باید از آنها اجتناب کرد