Retinoscope (1)

دستگاه رتینوسکوپ وسیله ای است که از آن برای تشخیص، بحث و بررسی خطاهای چشم با طرح ریزی یک پرتو نوری  داخل چشم و مشاهده ی حرکت منطقه ی روشن شده بر روی سطح شبکیه و انحراف پرتوهای بیرون آمده از چشم استفاده می شود.در ادامه تصاویر این دستگاه را مشاهده نمایید.

Retinoscope (2)

Retinoscope (3)

Retinoscope (4)

Retinoscope (5)

Retinoscope (6)

Retinoscope (7)

Retinoscope (8)

Retinoscope (9)

Retinoscope (10)

Retinoscope (11)

Retinoscope (12)

Retinoscope (13)

Retinoscope (14)

Retinoscope (15)