table top refractometer (1)

رفراکتومتر رومیزی دستگاهی است که با توجه به غلظت و انحراف شکست نور میزان وزن مخصوص ادرار را اندازه گیری می کند و نوع رومیزی آن بر روی میز ثابت می باشد.در ادامه مطلب تصاویری از این دستگاه خواهید دید.

table top refractometer (2)

table top refractometer (3)

table top refractometer (4)

table top refractometer (5)

table top refractometer (6)

table top refractometer (7)

table top refractometer (8)

table top refractometer (9)

table top refractometer (10)

table top refractometer (11)

table top refractometer (12)

table top refractometer (13)

table top refractometer (14)

table top refractometer (15)