Sample cooler (1)

سردکننده نمونه وسایلی در شکل های مختلف هستند که خنک نگه دارنده نمونه هایی که در آزمایشگاه داخل میکروتیوپ مانند سرم و پلاسم محسوب می شوند. در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از این دستگاه ها مشاهده نمایید.

Sample cooler (1)

 

 

Sample cooler (3)

Sample cooler (4)

Sample cooler (5)

Sample cooler (6)

Sample cooler (7)

Sample cooler (8)

Sample cooler (9)

Sample cooler (10)

Sample cooler (11)

Sample cooler (12)

Sample cooler (13)

Sample cooler (14)

Sample cooler (15)