beautiful african medical nurse and senior patient

قریب به 50 درصد از خانمهای مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) پیش از سن 40 سالگی به بیماری پیش دیابت یا دیابت نوع 2 مبتلا می شوند، ولی تاحالا علتهای این ارتباط معلوم نشده است.

در یک مطالعه جدید که در مجله آمریکایی فیزیولوژی غدد درون ریز و متابولیسم منتشر گردید، محققان اعلام کردند که علت افزایش خطرابتلا به دیابت در زنان مبتلا به PCOS، التهاب است. درک این که چگونه PCOSمنجر به دیابت می گردد به شناسایی راه هایی برای مداخله در این ارتباط کمک خواهد کرد.

خوردن غذا باعث افزایش مقدار گلوکز موجود در خون می شود و بدن با ترشح انسولین سبب جذب گلوکز اضافه توسط سلولها می گردد. انسولین توسط سلولهای βدر لوزالمعده تولید و در دو مرحله ترشح می شود: بعد از صرف غذا، انسولین ذخیره شده در سلولهای بتا آزاد می شود و مدتی بعد از غذا وقتی انسولین تازه ساخته شده، آزاد می شود. کاهش توانایی ترشح انسولین منجر به افزایش مقدار قند خون می شود.
در بیماران مبتلا به PCOS، افزایش گلوکز خون پس از خوردن غذا سلول های ایمنی را برای فعال نمودن پاسخهای التهابی، تحریک می کند، این حالت در زنان لاغری که به PCOSمبتلا نیستند، اتفاق نمی افتد. روند التهاب مانع از عملکرد انسولین شده و منجر به مقاومت به انسولین و ابتلا به دیابت نوع 2 می گردد. برخی مطالعات نشان داده اند که التهاب نیز می تواند ترشح انسولین را مختل کند. پژوهشها همچنین نشان داده اند که در بیماران مبتلا به PCOS، عملکرد سلولهای بتا ضعیف است. در این تحقیق دانشمندان رابطه ی التهاب با نقص عملکرد سلولهای بتا را بررسی نمودند.

محققان میزان ترشح انسولین توسط تحریک گلوکز و التهاب را در زنان مبتلا به PCOSکه مقدار قند خون آنها نرمال است، اندازه گیری نمودند.

به گفته محققان، در زنان چاق مبتلا به PCOSاختلال مرحله اول و دوم ترشح انسولین توسط سلولهای بتا در مقایسه با زنان بدون PCOSبیشتر است. علاوه براین، در بیماران لاغر و چاق مبتلا به PCOSدر مقایسه با زنان لاغری که به PCOSمبتلا نیستند، پاسخهای التهابی بیشتر فعال شده اند. مهمتر از همه اینکه، محققان می گویند: هرچه  این مسیر التهابی فعال تر می شود عملکرد سلولهای بتا بیشتر دچار اختلال می گردد.

نویسندگان این تحقیق می گویند: یافته های ما نشان می دهد به تحقیقات بیشتری برای تعیین مکانیسم اندرکنش التهاب با سلولهای بتا در پانکراس و افزایش خطر ابتلا به دیابت در PCOSنیاز داریم.

منبع : diabetestma.org