Invasive blood pressure simulator (1)

در دستگاه شبیه ساز فشار خون تهاجمی پروب فشارخون سنج تهاجمی تحت فشار کالیبره شده ای قرار گرفته و یک بازه تغییرات فشار بر آن وارد می آید. نمودار ثبت شده توسط دستگاه با نمودار سیستم IBP تحت آزمون مطابقت داده خواهد شد. در ادامه تصاویری از این دستگاه را مشاهده خواهید کرد.

Invasive blood pressure simulator (13)

Invasive blood pressure simulator (2)

Invasive blood pressure simulator (3)

Invasive blood pressure simulator (4)

Invasive blood pressure simulator (5)

Invasive blood pressure simulator (6)

Invasive blood pressure simulator (7)

Invasive blood pressure simulator (8)

Invasive blood pressure simulator (9)

Invasive blood pressure simulator (10)

Invasive blood pressure simulator (11)

Invasive blood pressure simulator (12)