respirator tester (1)

دستگاه رسپیراتور تستر دستگاهی است که با استفاده از یک سیلندر استاندارد حجمهای تنفسی را شبیه سازی می نماید و از این طریق تست های مورد نیاز را انجام میدهد.در ادامه تصاویری از این نوع دستگاه را مشاهده نمایید.

respirator tester (2)

 

respirator tester (3)

respirator tester (4)

respirator tester (5)

respirator tester (6)

respirator tester (7)

respirator tester (8)

respirator tester (9)

respirator tester (10)

respirator tester (11)

respirator tester (12)

respirator tester (13)

respirator tester (14)

respirator tester (15)