SEROFUGE (1)

دستگاه سروفیوژ در واقع سانتریفیوژی با سایز کوچک است و غالبا برای سانتریفیوژ کردن لوله های آزمایش بکار میرود. در ادامه این مطلب تصاویری از انواع سرفیوژ هادر اندازه های مختلف را مشاهده خواهید کرد

SEROFUGE (2)

SEROFUGE (3)

SEROFUGE (4)

SEROFUGE (5)

SEROFUGE (6)

SEROFUGE (7)

SEROFUGE (8)

SEROFUGE (9)

SEROFUGE (10)

SEROFUGE (11)

SEROFUGE (12)

SEROFUGE (13)

SEROFUGE (14)