Cervical cap (1)

سرویکال کاپ وسیله ای کاسه مانند و کوچک است که در هنگام عمل های جراحی زنانه دهانه رحم را باز می کند. در ادامه مطلب تصاویری از انواع سرویکال کاپ را مشاهده خواهید کرد.

Cervical cap (2)

Cervical cap (3)

Cervical cap (4)

Cervical cap (5)

Cervical cap (6)

Cervical cap (7)

Cervical cap (8)

Cervical cap (9)

Cervical cap (10)

Cervical cap (11)

Cervical cap (12)

Cervical cap (13)

Cervical cap (14)