hearing-aid (1)

سمعک وسیله ای است که در افراد ناشنوا و کم شنوا به شنیدن صداها کمک بسیاری می کند. این دستگاه در اندازه های مختلف وجود دارد و اخیرا در اندازه های بسیار کوچک و حتی مخفی ساخته شده است. در ادامه تصاویری از انواع سمعک را مشاهده نمایید.

hearing-aid (2)

hearing-aid (3)

hearing-aid (4)

hearing-aid (5)

hearing-aid (6)

hearing-aid (7)

hearing-aid (8)

hearing-aid (9)

hearing-aid (10)

hearing-aid (11)

hearing-aid (12)

hearing-aid (13)

hearing-aid (14)

Knopf im Ohr