Semi Analyzer (1)

دستگاه سمی آنالایزر یکی از انواع آنالیزرهای آزمایشگاهی است که در آن نمونه ها ومعرفها برای هر تستی به شکل دستی قرار میگیرد واغلب برای تعیین غلظت آنالیت مانند کلسترول ،گلوکز والکترولیت ها بکار میرود. در ادامه مطلب تصاویری از این دستگاه ها را مشاهده نمایید.

Semi Analyzer (2)

Semi Analyzer (3)

Semi Analyzer (4)

Semi Analyzer (5)

Semi Analyzer (6)

Semi Analyzer (7)

Semi Analyzer (8)

Semi Analyzer (9)

Semi Analyzer (10)

Semi Analyzer (11)

Semi Analyzer (12)

Semi Analyzer (13) Semi Analyzer (14)

Semi Analyzer (15)