سه راهی آنژیوکت نوعی سه راهی است که باعث می شود تا چند مایع همزمان و هرکدام از یک منبع به بدن تزریق شود. در ادامه مطلب عکس هایی از انواع این سه راهی ها مشاهده خواهید کرد.

Three Way Stopcock (2)

Three Way Stopcock (3)

Three Way Stopcock (4)

Three Way Stopcock (5)

Three Way Stopcock (6)

Three Way Stopcock (7)

Three Way Stopcock (8)

Three Way Stopcock (9)

Three Way Stopcock (10)

Three Way Stopcock (11)

Three Way Stopcock (12)

Three Way Stopcock (13)

Three Way Stopcock (14)

Three Way Stopcock (15)