epidural needle (1)

سوزن های اپیدورال یکی از انواع وسایل جراحی هستند که برای اپیدورال پوست از آن ها استفاده می شوند. در ادامه این مطلب از وب سایت دکتر سلام تصاویری از انواع این سوزن ها را مشاهده خواهید کرد.

epidural needle (2)

epidural needle (3)

epidural needle (4)

epidural needle (5)

epidural needle (6)

epidural needle (7)

epidural needle (8)

epidural needle (9)

epidural needle (10)

epidural needle (11)

epidural needle (12)

epidural needle (13)

epidural needle (14)

epidural needle (15)