آیا همه افراد میتوانند از تاثیر مفید فلوراید در پیشگیری از پوسیدگی دندانها استفاده کنند؟

 

اگرچه افراد با هر سنی میتوانند از مزایای فلوراید استفاده کنند ولی در بچه ها تاثیر پیشگیری از پوسیدگی، بسیار بیشتر است. دلیل این امر آن است که مینای دندان تا دوسال بعد از رویش آن، هنوز  به بلوغ و استحکام نهایی خود نرسیده است وبه همین خاطر ضعیف و بسیارمستعد شروع پوسیدگی است. همچنین از آنجاکه در دندان تازه رویش یافته، مینا نفوذپذیری بیشتری دارد، می توان با کاربرد ترکیبات معدنی از جمله فلوراید کمک کرد که دندان در برابر پوسیدگی مقاوم تر شود.