medicines1

مساله پیامد های دارویی ناخواسته ، آنست که پیامد اغلب آنها غیر قابل پیش بینی است وتابع فرد مصرف کننده  و اندازه داروی مصرفی است . بنابراین ،  اگر چه یک شخص ممکن است وضع خوبی را در برابر دارویی داشته باشد ، برای شخص دیگری می تواند مضر و بیماری زا باشد میزان دقت آزمایشهای انجام شده بر روی دارو ها از اهمیت چندانی بر خوردار نیست ، بلکه نتیجه نهایی ، تنها پس از اینکه سالها، توسط صدها نفر استفاده شود ، پیامد های بد و خوب آن معلوم خواهد شد . متأسفانه ، گاهی این آگاهی بسیار دیر به دست می آید به گونه ای که جان افراد زیادی را گرفته است .
داروی تحریک کننده بیماری ، بسیار عمومی است . تخمین زده می شود که  بین 5 تا 10 میلیون عکس العمل دارویی مضر ، هر ساله در ایالت متحده شناسایی می شود . متاسفانه به دلت عدم وجود اطلاعات صحیح و تایید شده ، آمار درستی وجود ندارد . انجمن غذایی دارویی واکنشهای دارو های مضر را سالانه حدوداً تا 12000 مورد گزارش کرده است . اما این راهنمایی به تعداد واقعی آن نیست ،  زیرا اغلب دارو های تحریک کننده مریضی ، هرگز گزارش نشده است . معمولاً ، این درست شبیه یک وضعیت جدید رفتار است . متاسفانه ، افرادی که دارو های بیشتری مصرف می کنند ، به طور حتم ، خطرات بزرگتری ایشان را تهدید می کند .

مساله پیامد های دارویی ناخواسته ، آنست که پیامد اغلب آنها غیر قابل پیش بینی است وتابع فرد مصرف کننده  و اندازه داروی مصرفی است . بنابراین ،  اگر چه یک شخص ممکن است وضع خوبی را در برابر دارویی داشته باشد ، برای شخص دیگری می تواند مضر و بیماری زا باشد میزان دقت آزمایشهای انجام شده بر روی دارو ها از اهمیت چندانی بر خوردار نیست ، بلکه نتیجه نهایی ، تنها پس از اینکه سالها، توسط صدها نفر استفاده شود ، پیامد های بد و خوب آن معلوم خواهد شد . متأسفانه ، گاهی این آگاهی بسیار دیر به دست می آید به گونه ای که جان افراد زیادی را گرفته است .
داروی تحریک کننده بیماری ، بسیار عمومی است . تخمین زده می شود که  بین 5 تا 10 میلیون عکس العمل دارویی مضر ، هر ساله در ایالت متحده شناسایی می شود . متاسفانه به دلت عدم وجود اطلاعات صحیح و تایید شده ، آمار درستی وجود ندارد . انجمن غذایی دارویی واکنشهای دارو های مضر را سالانه حدوداً تا 12000 مورد گزارش کرده است . اما این راهنمایی به تعداد واقعی آن نیست ،  زیرا اغلب دارو های تحریک کننده مریضی ، هرگز گزارش نشده است . معمولاً ، این درست شبیه یک وضعیت جدید رفتار است . متاسفانه ، افرادی که دارو های بیشتری مصرف می کنند ، به طور حتم ، خطرات بزرگتری ایشان را تهدید می کند .