message

متخصص بیماریهای استخوان و ماساژ ستون فقزات با توجه به ساختمان بدن ، استخوانها و مفاصل را ردیف می کند . درمان همیشه رضایت بخش نیست ، اما احتمال بسیار کمتری را در مقابل در مانهای ماساژ دهنده دارد . متخصصان بیماریهای استخوانی اخیراً راه درمان قابل قبولی را پیدا کرده اند اگر چه بازدهی آن هنوز به راه طولانی وابسته داست . عده ای از متخصصان ماساژ ستون فقرات دست به همان کاری می زنند که فیزیوتراپها انجام می دهند . بر روی قسمتهای ویژه ای ازبدن تمرکز می کنند ، این ادعایشان براین است که قادرند مرهم رقیق ، حرارت یا سرما را به کار می برند .
ادعایشان براین است که قادرند درد را دردامنه وسیع ناراحتی ها تنها با دست کاری خارج کنند . اما بیشتر مراکز پزشکی ادعاهای ماساژ دهند گان را با جدیت تکذیب می کنند . ولی در بسیاری از موارد روشهای این ماساژ دهندگان نتایج قابل ستایشی را به بار آورده است . آنها مداوای درد کمر از شیوه ای بهره می برند که از شهرت خوبی بر خوردار است .