Herbs and spices with mortar and bottle with oil

در تمام فرهنگها درمان گیاهی متداول است و آنها بر اساس همان اصولی فراهم  می آیند که امروزه دارو های جدید تهیه می شود . پاره ای دارو های گیاهی که مصرف گستر ده ای داشته اند از سوی طب جدید با همکاری شر کتهای دارو سازی مورد آزمایش قرار گرفته اند. آسپرین که در اصل ازپوست درخت بید گرفته می شود ، نمونه ای از آن است . گل انگشتانه که از گل انگشتانه به دست می آید و بیماران قلبی ازآن استفاده می کنند ، نمونه دیگری از این موارد است .
یک باور عمومی درباره درمان گیاهی آن است که آنها ایمن تر از دارو های جدید هستند  و خطر آنها بسیار کم است . در حقیقت ، گیاهان نمی توانند به اندازه یدارو های شیمیایی ساخته شده خطر ناک باشند نقش معمولی گیاهان دارویی تقریباً همانند نقش داروهای مرسوم است : بیشترین خطر آنها در زمینه خاصیت نیرومند آنهاست که با هم شبیه هستند .
بنابراین دارو های گیاهی اساساً در مصرف اختلاف چشمگیری با دارو های شیمیایی ندارند . دارو ها ممکن است از منابع طبیعی به دست آیند، اما ایده مورد نظر انواع اثر های آنها بسیار مشابه هستند . به هر حال ، همان طوری که همه ما در  مقابل دارو های شیمیایی تهیه شده از دارو خانه ها واکنش یکسانی نداریم ، با این وجود طرفداران دارو های گیاهی به پزشکان علاقه مندند و از دارو های تجویز شده آنها بهره می برند . تعجب آور است که خانم مسنی به جای اعتماد بر درمان گیاهی و طبابت گیاهی همسایه اش ، به پزشکان و دارو های شیمیایی اعتماد بیشتری دارد . بنابراین احتیاط، شرط لازم است تا خودسرانه ازگیاهان دارویی استفاده نکرده و پیش از مصرف آنها با درمان کننده مورد نظر ملاقات کنید
طرفداران دارو های گیاهی در رسیدن به اهدافشان متفاوتند . تعدادی متمایلند مانند پزشکان سنتی ، بر روی علائم مرض و دستورالعمل ویژه درمانی آنها تمرکز کنند و بعضی دیگر بر طبق درمان قدیمی ، تماماً تلاششان بر روی شخص معطوف می شود و از جنبه های مختلف روش زندگی بحث می کنند .
یک طرفدار درمان گیاهی می تواند راهنمای مفیدی هم برای درمان داروها و الگوی فعالیتی برای کمک به شما باشد .