doctor

اُرتومولکولار ( دارو ذره ای) ،  از زمانی که دارو های گیاهی با جدیت بیشتر برای ایجاد توازن مجدد بدن مصرف شده ، همزمان با آن تلاش مجدانه  از سوی دانشمندان برای دستیابی به دارو های جدید انجام گرفته است . این روش مقدار زیادی از ویتامین ها و املاح و درپاره ای از مواقع دارو های درمانی دیگری را نیز برای مداوای بیماری تجویز می کند . مادامی که بعضی از موقعیتهای بیماری با تجویز ریزه خواری مداوا می شود ، ما باید با دقت بیشتری غذاهای مصرفی را انتخاب کنیم  زیرا آنها هم مانند دارو ها می توانند اثرات وارونه جدی را به وجود آورند . هیچ وقت برای معالجه تلاش مضاعفی را در مصرف ویتامین هاو املاح  انجام ندهید . چنانچه از جانب شما تمایلی در این زمینه نشان داده شود ، در حقیقت ، شما خو دتان زمینه بیماریتان را فراهم می کنید .