CPM (1)

دستگاه سی پی ام دستگاهی است که به کمک آن زانویی که مدتها در گچ بوده ویا به دلیل عمل های جراحی حرکت نکرده را حرکت می دهند. در ادامه مطلب تصاویری از این دستگاه ها را مشاهده نمایید.

CPM (2)

CPM (3)

CPM (4)

CPM (5)

CPM (6)

CPM (7)

CPM (8)

CPM (9)

CPM (10)

CPM (11)

CPM (12)

CPM (13)

CPM (14)