ct_scan_machine (1)

در دستگاه سی تی اسکن معمولی ولتاژ بالا در یک قسمت جداگانه تولید و با استفاده از کابل به آندوکاتدتیوپ اشعه X متصل می شود و تصویر برداری از این طریق بازاویه چرخش بالا را سبب می شود.در ادامه مطلب تصاویری از این دستگاه را مشاهده خواهید کرد

ct_scan_machine (2)

ct_scan_machine (3)

ct_scan_machine (4)

ct_scan_machine (5)

Microsoft PowerPoint - Presentation2

ct_scan_machine (7)

 

 

ct_scan_machine (9)

ct_scan_machine (10)

ct_scan_machine (11)

ct_scan_machine (12)

ct_scan_machine (13)

ct_scan_machine (14)

ct_scan_machine (15)