medicine1

دارو های ممنوعه یا دارو هایی که به طور نامشروع استفاده می شود ، از جمله مواردی است که رشد آن در میان بسیاری از جوانان باعث اعتیاد به دارو های بدون نسخه شده است ، به طوری که این دارو ها ذاتاً زحمات اولیای امور را ( آنهایی که خوشحالی آنها در سایه سرمایه ای است که از فروش تنباکو بهدست می آورند ) بالا برده ، یا مشکلات اجتماعی ثانوی را مانند خلاف کاری ، فحشا ، ترک تحصیل یا وازدگی در زمینه ارزشهای اجتماعی فراهم آورده که یک موضوع قابل بحث است . در اکثر نقاط جهان اولیا ی امور تمایل دارند که آن را آزاد بگذارند به شرط آنکه تشویق در کار نباشد ، زیرامصرف دارو یک کار جلوگیری از گسترش آشوب اجتماعی است . رونق مستعمره ای مانند هنگ کنگ با وضعیت کاری ستوده اش ، از سوی دولت بریتانیا اساساً به خاطر تجارت تریاک طرح ریزی شده بود

سئوال در باره استعمال بجاو در جهت صحیح ، ضابع کردن دارو نیست . مواد سبک زیادی روزانه  مصرف می شود که تا حد زیادی زهر آگین است و استفاده از آنها نوعی خودکشی است . این مواد خیال باطل احساس بی ثباتی را پدید می آورد ، به دنبال این احساس ، تنفر ، نادیده گرفتن گفتار دیگران وبی تفاوتی و گیجی است . زخمهایی در بینی و دهان ایجاد می شود و برای کبد ، کلیه و ریه آسیبهایی را به دنبال دارد و در مراحل بعدی بی نظمیهای خونی ، ورمهای معده و در بعضی اوقات هم نارسایی های قلبی را ظاهر می کند .
آبشخور اصلی دارو های ممنوع از یک گروه متشابه نیستند . دلائلی برای غیر قانونی قلمدادکردن یک دارو  وجود دارد که می تواند به عنو ان یک موضوع مورد  بررسی قرار گیرد و معمولا بیشتر ریاکاریها در میتان مصرف کنندگان قانونی آن وجود دارد . سالهای زیادی کوکائین به عنوان یکی از دارو های پر طرفدار ، بازار گرمی داشت و دستگاههای قانونی تنها تعداد کمی از مصرف کنندگان را دستگیر می کردند اما از هنگامی که ماری جوانا در میان گروههای نژادی به نحو شدیدی دنبال  شده است ، در نتیجه ، قوانین حقوقی سخت و بی رحمانه ای برای به دام انداختن آنها وضع شد .
انواع شاهدانه ها یا ماری جوانا ( pot , weed. Gania, grass و غیره ) شناخته شده اند که نامشان به ریشه یا ماهیت شکل مخصوص آنها بر می گردد . دارویی است که به طور گسترده از جانب مردم در تمام گروههای اجتماعی  آمریکا و در اغلب ممالک دنیا مصرف می شود . مصرف آن در بعضی از کشور ها جرم محسویب می شود . انواع شاهدانه ها می تواندسستی ، بی حالی ، عدم همکاری ، از دست دادن احساسات و نشاط را به وجود آورد .   همچنین می تواند حالات دماغی ، حساسیت بالا در ارتباط با دامنه وسیع تحریک ، به هم خوردن حافظه در دوره کوتاه و دنباله روی آزادانه ازعقاید  ترویجی و همسهای عجیب از تاثیرات اصلی زیان اور ، هراس ناگهانی و بی جهت ، تنفر و تهوع، بویژه هنگامی که از تنباکو استفاده می شود را تشدید می کند .
این طور به نظر می رسد که هر نوع از این خطرات کوتاه مدت با استعمال این شاهدانه ها ارتباط می یابد . تا سالهای اولیه این قرن از آن به عنوان آرام بخش درد ها استفاده می شود .
ملکه ویکتوریا از تنتور انواع شاهدانه برای درد دوره قاعدگی استفاده می کرد و امروزه از آن برای درمان سرطان استفاده می شود . مادامی که دخالت ها در حافظه باشد ممکن است تغییراتی در مغزمنعکس شود ، و این مسئله است که باعث مخالفت با انواع شاهدانه های موثر می شود. عادت به انواع شاهدانه ها با مصرف مکرر آن پدید می آید و فقدان آن ئمی تواند منجر به حالتی شود که رخوت و عصبانیت  را به دنبال دارد .