LSD

داروی روانپزشکی شصتمین داروی توهم زاست ، که پیامدهای شدیدرا روی فکر و تا حد کمی روی بدن پدید می آورد . این ماده به عنوان داروی محبوب و مطبوع بشر، مشهور است ، اندازه مصرف آن با میکرو گرم و مقدار کم آن می تواندتاثیر شدید و غیر قابل انکاری داشته باشد . تاثیرات به طور گستر ده ای با حالت و شخصیت مصرف کننده آن تغییر می کند .، توقع آنها و اوضاع پیرامونشان بر رفتار اثر می گذارد . عموماً باعث افزایش سرعت فکری شده و همچنین باعث پریشانی ادراکیب و تغییر شکل واقعی می شود. خطای حس عمومیت دارد . استفاده کننده می تواند تا حد زیادی از وحشت و ترس و پریشانی « سفر بد » رنج ببرد یا اینکه ممکن است یک احساس لذتی از خوشی و آرامش ، و احساسات درونی داشته باشند و به طور عمیقی معتقد به مذهب و تجربه های روحانی یا عرفانی باشد . LSD می تواند برای فرو ریختن افکار مردم حساس، آخرین باشد و کسب بهبودی می تواندچندین ماه به طول انجامد . مصرف کنندگان این دارو ها پس از پشت سر گذاشتن یک سفر چند هفته ای یا چند ماهه حالاتی را گزارش کرده اند که برای خلبانان پرواز و ملوانان زیر دریایی های اتمی یک پدیده بسیار نگران کننده  است و بعید است که ما به LSD اعتیاد پید کنیم . زیرا قطع دارو اثری ندارد اما اگر دارو به طور مرتب استفاده شودو مقدار مصرف زیادتر آن هم بی اثر باشد تازه اعتیاد شروع می شود و به ظاهر مهمل اما درحقیقت درست این است که استفاده کننده با تجربه تا حد ممکن به مصرف حداقل روی می آورد  .