Sad-Womans
این دارو ها مانند تری سیکلیک ضد افسردگی، ستون نورون های انتقال دهنده را تغییر می دهند ، به طوری که با ترکیب شیمیایی متفاوت ، ترتیب مختلفی از احتمال خطر و اثرات جانبی را تولید می کند .  جلوگیری کننده های منو آمین اکسیدس ها می توانند افزایش بسیار خطرناک فشار خون را از طریق برخورد با مواد شیمیایی در غذا ها ، نوشیدنیها و دارو های معین ایجاد کنند . وقتی یکی از این دارو ها را مصرف می کنید برای چهارده روز پس از مصرف آنها، شما نباید هیچ یک از غذا ها و نوشیدنیهای نامبرده زیر را خورده یا بیاشامید : پنیر ، ترشی ، باقلا ، فرآورده های گوشتی و مخمری و دارو های معینی مانند تری سیکلیک ضد افسردگی که بدون نسخه خریداری می شود ، در صورتی که مشکوک بودند از فروشنده دارو سئول کنید .
اثر های جانبی این گروه شامل سرگیجه ، هیجان ، سردرد ، لرزش ، بی خوابی، یبوست ، خشکی دهان ، تاردیدن ، مشکلات ادراری ، ناراحتی جگر وجوشها است .

Isocarboxazid (Marplan) ; phenelzine (Nardil) ; tranylcypromine (parnate