stress

ترانکولیزهای ساده  که اغلب تجویز می شوند عبارتند از :
Alprazolam(xanax) ; chlordiazepoxide(librax, Librium) , chlormezanone(trancopal); clonazepam (klonopin);clorazepate (traxene);diazepam(T-Quil , valium , val release);hydroxyzine(Atarax,marax,neucalm,vistail);lorazepam(Ativan);mepropamate (Deprol, Equagesic,Equanil,Meprospan,Miltown,PMB200 , PMB400) ; oxazepan (Serax); prazepam (centrax).
این دارو ها به استثنای     meprobamae,hydroxyzine از benzodiazepines هستند . دسته ای که به عنوان  اعضای گروه valium شهرت دارند . آنها قش ماهیچه ای را کاهش می دهند و فرد را برای استراحت و خواب آماده می کنند . این دارو ها از آنجا که ایمنی بر خوردارند آنها را بیش از سایر دارو ها تجویز می کنند . مصرف مداوم آنها در طول چند هفته موثر خواهد بود اما پس از قطع آن تحمل و اعتیاد را بالا می برد . بعد از قطع مصرف آن  علائمش با توجه به دوره  مصرف  و وضع بیمار از وضع دشوار تا دیوانگی وجنون زهر آگین متغیر است .
اثر های جانبی  benzodiazepines شامل کسلی ،بی حوصلگی ، مشکلات راه رفتن (  مخصوصاً در سالمندان ) گیجی ، خشکی دهان ، سر درد و حساسیت بیش از حد است . آنها می توانند  » اثر های کابوی« تهیج ، پرخاشگری و غضب باشند . مانند  الکل اثر های تجاوز گرانه دارد که سرکشی و رفتار غیر اجتماعی است .
Meprobamae  مشابهenzodiazepines   است که اثر کمتر و اعتیاد بیشتر با اثرهای جانبی به مراتب بیشتری است .
پزشکانی که برای رفع اوهام tranqulizers به طور فزاینده ای beta-Blockors مانند propranolo ( indoral و غیره ) را تجویز می کنند .  تجویزشان به طور قابل ملاحظه ای خطر ناک تر است  به جای آنها بعضی پزشکان مقدار کمتری از آنها را برای مصرف s chizophrenia تجویز می کنند . اگر چه اینهانیز می توانند دارای اثر های جانبی مخصوصاً در سالمندان باشند . t ricyclic antidepressants ممکن است همچنان داده شود مخصوصاً برلی بیماران تشویشی
ویژگی این قرصها این است که تاثیرآنها موقتی است این قرصها ممکن است تا حدی برای کسانی مطلوب باشد که با موقعیت موقتی روبرو هستند مانند مسافرتهای هوایی ، دندانپزشکی  اما برای کسانی که تشویش دارند و از هیجان عمومی رنج می برند آسیب آنها بیش از حد است ،زیرا حالت آنها بعد از اثر دارو همچنان ادامه دارند.
میلیون ها مردمی که ترانکولیزرها را برای از میان برداشتن مشکلات خود مصرف می کرده اند اکنون به آنها اعتیاد پیدا کرده اند . آنها  به  نوعی برزخی شده اند که حتی قطع مصزف قرص ها باعث اعمال غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اداره وحشت آوری می شود ( که همراه با علائم فیزیکی مانند درد شکم است ) . زمانی که اصل وضعیت به هیچ وجه قابل درمان نباشد . هوشیارانه ترین راه خط بطلان کشیدن به دو ر آنهاست .
ترک ترانکولیزرها باید به آرامی انجام گیرد راه دیگر را برای جایگزینی دارو و رو دررویی با مشکلات دنبال کنید . شما نباید اجازه دهید روزی اعتیاد در شما تسلط پیدا کند ، بنابراین تلاش کنید خود را از دام آنها برهانید .