cystourethroscope (1)

دستگاه سیستوارتروسکوپ دستگاهی است که از آن برای بررسی اورولوژی، نمونه برداری از بافت یا کواگولاسیون موضعی استفاده می شود. در ادامه این مطلب تصاویری از انواع این دستگاه رامشاهده خواهید کرد.

cystourethroscope (2)

cystourethroscope (3)

cystourethroscope (4)

cystourethroscope (5)

cystourethroscope (6)

cystourethroscope (7)

cystourethroscope (8)

cystourethroscope (9)

cystourethroscope (10)

cystourethroscope (11)

cystourethroscope (12)

cystourethroscope (13)

cystourethroscope (14)