cystoscope (1)

دستگاه سیستوسکوپ نوعی آندوسکوپی برای بررسی مجاری ادراری، نمونه برداری از بافت یا کواگولاسیون موضعی را بر عهده دارد. در ادامه مطلب تصاویری از این وسیله پزشکی را مشاهده خواهید کرد.

cystoscope (2)

cystoscope (3)

cystoscope (4)

cystoscope (5)

cystoscope (6)

cystoscope (7)

cystoscope (8)

cystoscope (9)

cystoscope (10)

cystoscope (11)

cystoscope (12)

cystoscope (13)

cystoscope (14)

cystoscope (15)