Schizophrenia

جنون جوانی را به الگوی علائم ناراحتی رفتاری و فکری نسبت می دهند که می تواند به شکلهای گوناگونی بروز کند . مبتلایان به این مرض با بی نظمی های فکری – گفتاری مشخص می شوند و مستعد فریب از اشخاص قویتر یا اذیت  یا تغییر دادن هویت و توهم و صدای معمولی هستند . احساس گوشه گیری دارند و به نظر می رسد که پاسخهای احساسی  آنها طبیعی نیست ، اما ممکن است از روندی که دردرونشان می گذرد ، وحشت زیادی داشته باشند . آنها می توانند بلغمی مزاج ، پر حرف، بی احساس ، یا بیش از حد فعال باشند . در آغاز حالت آنها می تواند حاد ، وحشتناک یا تدریجی باشد و این  می تواند حادثه وخیمی با ماهیت مزمن باشد .  بعضی اوقات یک یا دو مرتبه در طول زندگی اتفاق می افتد اما معمولا ًدوباره عود می کند.
علت جنون جوانی مشخص نشده است  ، در خانواده هایی که قابلیت پذیرش دارند شیوع پیدا می کند و بیو شیمیایی غیر طبیعی  در مغز افراد مبتلا به جنون جوانی یافت شده است ، اگر چه مشخص نشده که آیا آنها عامل یا اثر داشته اند افراد مبتلا به جنون جوانی اغلب به نظر می رسد که با فشار روانی و اجتماعی مواجه باشند ، و آن اغلب برای اولین بار در اوایل جوانی توسعه می یابد .
دارو های محرک مانند amfeta-mine, cocaine , hallucinogenic  drugs   مخصوصاً LSD را به سرعت می تواندترک کند . مخصوصاً ، اگر به مقدار زیاد آن در دوره چند هفته ای  عادت داشته باشند . کسانی که حساسیت غذایی دارند همچنین امکان دارد بتوانند بسرعت از آنها جدا شوند .