schizophrenia1

در مرحله حاد جنون جوانی ، تنها جانشین دارو ها احتمالاً( electroconvulsive therapy ( ECT است . همچنین به نام درمان باالکتروشوک  شهرت دارد . روان درمانی وقتی مفید است که مریض قادر به ایجاد روابط معنی داری با مردم باشد و آنها بتوانند به او کمک کنند تا هویت خودش را باز یافته ، دوباره به زندگی اجتاعی برگردد . در یک کمک طولانی باید زمینه همکاری این چنین افرادی را در اجتماع فراهم کرد و این کار آنها را با واقعیت آشنا می کند .
فشار از هر نوعی که باشد روحی یا جسمی احتمالاً در برگشت جنون جوانی  موثر است و اجتناب از موقعیتهایی که بالقوه تنش زا باشد شخص بیمار را از بدتر شدن نجات می دهد. بهترین راه درمان جنون جوانی عبارت است از یک زندگی عادی ، اجتناب از منابع تنش زا و تمالات عادی و داشتن ارتباطات صحیح و رو راست بین بیمار و کسانی که با او زندگی می کنند

دور نگه داشتن مریض از عوامل احساسی راحت ترین راه است ، در صورتی که تغییرات فیزیو لوژیکی و متابولیسمی را به حداقل برسانند . پذیرش یک سلامتی کامل در دوران زندگی با فعالیت  بدنی منظم ، یک رژیم غذایی متعادل  و استراحت در زمان مناسب به او کمک خواهد کرد .
بعضی از پزشکان براین عقیده اند که غذای مصرفی تحمل مریض را افزایش می دهد  یک رژیم غذایی بدون  ماده ی سفیده ای نوعی که حبوبات و غلات ندارند شدت علائم ندارند شدت علائم جنون جوانی را در بعضی از مریضها کاهش داده است .