common-cold1

این بخش درباره عفونتهای تنفسی و مشکلات مربوط به آن است مانند سرفه ، سرماخوردگی، گلو درد ، گوش درد ، آنفولانزا ، زکام ، عفونتهای سینوسی و برونشیت .
عفونتهای تنفسی ، متداولترین علل مراجعه به پزشکان است . سر ما خوردگی و گلودرد به طور اصی ، در میان بچه ها عمومیت دارد ،  در صورتی که عواقب عفونتهای بعدی ، مخصوصاً برونشیت ، اثر مشهودتری بر سالمندان دارد .در بدو امر آنها آگاهی  دهندگانی کوچکی هستند که برای ما عادی شده اند ؛ سرفه کردنها و سرما خوردگیها  معمولاً نشانه سریع و کاملی از رویداد ها هستند . مشکلات طولانی مدت تنفسی مانند تنفسهای پیاپی و برگشت علائم سرماخوردگی مزمن ، اغلب ریشه در حساسیت دارند ( به بخش 6 مراجعه شود ) .
تمامی مشکلات تنفسی متداول ، با شدن زیاد تری ، در میان سیگاری ها رایج تر است . دود، مقاومت را با سرماخوردگی ، زکام و برونشیت کاهش می دهد و ما را نسبت به آن حساس تر می کند . سیگاریها کمتر قادرند از سرما خوردگی بگریزند و بیشتر مستعد اثرهای جانبی آن هستند . اعتیاد به هر نوع دود شما را مستعد پذیرش هر نوع پیامد ناگواری می کند زیرا شما غشاهای ظریف مجاری تنفسی را با تحریک برهم می زنید ؛ اما تر چه بیشتر دخانیات مصرف کنید و آن را استنشاق کنید ، این اثر ها بدتر خواهد شد ، عفونتهای تنفسی ، بچه های افراد سیگاری را بیشتر تهدید می کند .