Woman breathing fresh air relaxed on vacation

طراحی دستگاه تنفسی به شکلی است که به هوا این امکان را می دهد  که پس از عبور از صافی ها گرم شده س، به طرف پایین و داخل ریه ها ، جایی تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن انجام می پذیرد برود ، و سپس دوباره باز گردد . این فرایند برای زندگی ضروری است . ما برای تولید انرژی و سوخت و ساز نیاز به اکسیژن و غذا داریم  ؛ این امر اغلب سرچشمه های مستعد برای بیماری است زیرا هوا حاوی آلو دگیهای  ناشی  از دود و مواد زائدی است که باعث عفونت در اندامها می شود .
هوا از طریق بینی و دهان وارد و به طرف پایین ،  به طرف نای می رود و سپس داخل دو لوله به نام نایچه شده ، و به درون ریه ها می رود . سلولهای جدار داخلی مجاری ها به شکلی هستند که ما را از روبرو شدن با خطرات ناشی از هوا محافظت می کنند . این سلولها مانند یک فیلتر علیه باکتری ، ویروسها و سایر ترکیبات عفونی که وارد بدن شده ، عمل می کنند . آنها برای دفاع از بدن ساخته شده اند . آنها همچنین به گرد و غبار و سایر ذرات اجازه ورود نمی دهند .
غشاهای مجاری تنفسی از یک لایه مایع مخاطی چسبنده بر خوردارند ، که برلی مواد ناخواسته نقش دام را دارد . موهای محافظ ظریف این مایع مخاطی به طور ثابت موادزائد را از سطح نازک داخلی ششها دور می کنند . هر چیزی که به مایع مخاطی می چسبد به وسیله سلولهای تیرکی  ، که در غشای تنفسی به شکل یک خط دفاعی عمل می کنند ، شناسایی می شوند . آنها مهاجم را به کمک مقایسه آن با اطلاعات یک » کتابخانه « درباره ذره های بالقوه خطرناکی که هر سلولی در گرونده نگهداری می کند . شناسایی زود تشخیص می دهند . اگر تصدیق شود که مزاحم خطرناک است ، یک رشته از واکنشهای دفاعی آغاز می شود .